Χορήγηση άδειας ανατροφής με αποδοχές σε νεοδιόριστο/η εκπαιδευτικό και μέλος Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π.

Με την αριθ. Α2367/16-12-2021 απόφαση της 7-μελούς σύνθεσης του Τμήματος Γ ‘ του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) έγινε δεκτή αίτηση ακύρωσης εκπαιδευτικού κατά της αριθ.108357/Ε3/21-8-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΔΦ46ΜΤΛΗ-ΙΦΧ) εγκυκλίου της υπηρεσίας μας.

Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης, σας αναφέρουμε ότι ακυρώνεται η υπ’ αριθ. 108357/Ε3/21-8-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΔΦ46ΜΤΛΗ-ΙΦΧ) εγκύκλιος

Δείτε το έγγραφο