Πρόσκληση υποψήφιων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Λευκάδας για υποβολή δήλωσης προτίμησης

Μετά την κύρωση του τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψήφιων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων από επαναπροκήρυξη της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας και σύμφωνα με το άρθρο 12 της αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02.12.2022 (ΦΕΚ 6141/τ.Β’/03.12.2022) υπουργικής απόφασης, οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα καλούνται να υποβάλουν δήλωση για την τοποθέτησή τους σε θέση Διευθυντή/ντριας στο Γυμνάσιο και Λ.Τ. Μεγανησίου Λευκάδας ηλεκτρονικά στο mail@dide.lef.sch.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση του πίνακα στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, ήτοι από την Τετάρτη 06.09.2023 και ώρα 08:00 μέχρι και την Πέμπτη 07.09.2023 και ώρα 23:59.

Επισημαίνεται πως σύμφωνα με το άρθρο 12 της αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02.12.2022 (ΦΕΚ 6141/τ.Β’/03.12.2022) υπουργικής απόφασης «Υποψήφιοι που δεν υποβάλλουν δήλωση προτίμησης διαγράφονται από τον πίνακα.»

Δείτε την Πρόσκληση

Υπεύθυνη Δήλωση Τοποθέτησης

Σχετ: Η με αριθ. Φ10.3.1/3775/30.08.2023 (ΑΔΑ: Ψ6ΜΘ46ΝΚΠΔ-Σ0Ρ) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, για την κύρωση του τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων από επαναπροκήρυξη της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας