Νέος τρόπος εισαγωγής σπουδαστών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024

Από τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις του 2024 (δηλαδή για την εισαγωγή στο ακαδημαϊκό έτος 2024-2025) και εφεξής, η εισαγωγή στα πέντε (5) Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι.:

(α) στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

(β) στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

(γ) στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου

(δ) στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και

(ε) στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

γίνεται ΜΟΝΟ μέσω εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου όπως αυτές περιγράφονται στη σχετκή απόφαση.

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο (ΑΔΑ: 6ΕΦΩ46ΝΚΠΔ-Ξ6Η) με όλες τις λεπτομέρειες

Το ΦΕΚ 3927 τ.Β’ (16/6/2023) με θέμα: «Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.4559/2018 (Α’ 142) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 383 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής».


Συνεχής ενημέρωση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας: