Ημερήσιο αρχείο: 11 Ιουνίου, 2024

Υποστήριξη της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. Ενδεικτικά ερωτήματα αποτίμησης των αξόνων του εκπαιδευτικού έργου

Οδηγοί με ενδεικτικά ερωτήματα αποτίμησης των αξόνων του εκπαιδευτικού έργου. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναστοχαστούν κριτικά σχετικά με τον βαθμό στον οποίο πληρούνται οι προϋποθέσεις για την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου.