Υποστήριξη της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. Ενδεικτικά ερωτήματα αποτίμησης των αξόνων του εκπαιδευτικού έργου

Στο πλαίσιο υποστήριξης της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης έχουν αναρτηθεί δύο νέοι Οδηγοί (ένας για το νηπιαγωγείο και ένας για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο) με ενδεικτικά ερωτήματα αποτίμησης των αξόνων του εκπαιδευτικού έργου. Επισημαίνεται πως τα ερωτήματα είναι ενδεικτικά.

Οι εκπαιδευτικοί και οι υπεύθυνοι για την εξωτερική αξιολόγηση έχουν τη δυνατότητα να αναστοχαστούν κριτικά σχετικά με τον βαθμό στον οποίο πληρούνται οι προϋποθέσεις για την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας.

Δείτε τον οδηγό για τα Γυμνάσια και Λύκεια, εδώ


Συνεχής ενημέρωση για την εφαρμογή του «Συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας: