ΦΕΚ 5616/2023. Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5616 τ.Β’ (22-9-2023) η απόφαση με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.»

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Η υπό στοιχεία 94201/Δ2/29-07-2021 (Β’ 3540) υπουργική απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί παύει να ισχύει από τη δημοσίευση της παρούσας.

Δείτε το ΦΕΚ