Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α ́ 83) καθορίζεται ανά τάξη, σύμφωνα με τις:

ΑΔΑ: 9Η454653ΠΣ-7Δ0 απόφαση: Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α ́ 83), και

ΑΔΑ:ΩΠΞΥ4653ΠΣ-ΧΣΦ απόφαση με θέμα: Καθορισμός «Γραπτώς εξεταζόμενων» και «μη εξεταζόμενων μαθημάτων» των ΕΠΑ.Λ. και τρόπου εξέτασης και αξιολόγησης των μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. κατά τη διάρκεια των τετραμήνων και στις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. – Οργάνωση προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ.

Δείτε ακόμη:

Γραπτώς Εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων (2021-2022)