Κατηγορία: Μετατάξεις

Εγκύκλιος με τις θέσεις για μετάταξη ή απόσπαση (κινητικότητα Α’ κύκλου 2022). Υποβολή αιτήσεων

Κάθε ενδιαφερόμενος/η, δύναται να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και την απόσπασή του για προσωρινή κάλυψη αναγκών έως και την 17η Απριλίου 2022. Οδηγίες για εκπαιδευτικούς.

Εγκύκλιος για την έναρξη του Α΄ κύκλου κινητικότητας 2022

Η ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 521/οικ.10972/3-2-2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΠΕ46ΜΤΛ6-Λ27) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την έναρξη του Α’ κύκλου κινητικότητας 2022.

Β’ Κύκλος Κινητικότητας έτους 2021. Εγκύκλιος με οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής

Η νέα εγκύκλιος (ΑΔΑ:ΨΚΥ146ΜΤΛ6-Λ6Γ) του Υπουργείου Εσωτερικών με τις αναλυτικές οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής, προκειμένου να υλοποιηθούν τα επόμενα στάδια του παρόντος Κύκλου έτους 2021.

Θέσεις και αιτήσεις για τον Β’ Κύκλο Κινητικότητας 2021. Εγκύκλιος

Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ50Α46ΜΤΛΗ-Ρ0Φ), οι αιτήσεις για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και απόσπασή για προσωρινή κάλυψη αναγκών, υποβάλλονται από τις 17 έως και τις 28 Νοεμβρίου 2021.

Εγκύκλιος και οδηγίες ΥΠ.ΕΣ. για μετατάξεις και αποσπάσεις μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

Κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος, που έχει δικαίωμα συμμετοχής, δύναται να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και την απόσπαση του για προσωρινή κάλυψη αναγκών έως και την 22α Ιουνίου 2021.