Υποβολή αιτήσεων – δηλώσεων προτίμησης εκπαιδευτικών για τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2024-2025

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητας Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας:

  • που είναι λειτουργικά υπεράριθμοι στο σχολείο τοποθέτησής τους ή επιθυμούν να συμπληρώσουν το ωράριό τους σε άλλη σχολική μονάδα,
  • που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας και απαιτείται να τοποθετηθούν σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2024-2025,
  • που είναι αποσπασμένοι από άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε.,
  • με τοποθέτηση σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσής μας, που επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ,
  • που επιθυμούν τη διάθεσή τους (ολική ή μερική) στα γραφεία της Δ/νσης Δ.Ε. Λευκάδας για παροχή διοικητικού έργου

…να συμπληρώσουν την αίτηση – δήλωση προτίμησής τους (βλ. συνημμένο έντυπο) από την Τρίτη 25.06.2024 έως και την Παρασκευή 16.08.2024 και να την καταθέσουν αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας ή να την αποστείλουν μέσω e-mail (υπογεγραμμένη και σκαναρισμένη) στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας: mail@dide.lef.sch.gr

Η αίτηση – δήλωση για τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό εντοπιότητας, βεβαίωση για συνυπηρέτηση κ.α.), εκτός εάν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί τα έχουν ήδη υποβάλλει στην υπηρεσία μας με την αίτηση μετάθεσης/οριστικής τοποθέτησης/απόσπασής τους.

Η διαδικασία τοποθέτησης των εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά γίνεται με την εξής σειρά:

Α. Οι λειτουργικά υπεράριθμοι τοποθετούνται κατά προτεραιότητα στην ίδια ή όμορη ομάδα σχολείων

Β. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ

Γ. Οι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ τοποθετούνται σε λειτουργικά κενά μετά την τοποθέτηση των ανωτέρω περιπτώσεων (Α και Β) συνεξεταζόμενοι και συγκρινόμενοι – βάσει μορίων απόσπασης – με τους εκπαιδευτικούς του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας που επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ.

Για τη διαδικασία κάλυψης των λειτουργικών κενών, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν οποιεσδήποτε σχολικές μονάδες επιθυμούν, ανεξάρτητα αν εμφανίζονται ή όχι κενά κατά τη χρονική στιγμή της δήλωσής τους, διότι ενδέχεται να προκύψουν κενά ως επακόλουθο της μετακίνησης των εκπαιδευτικών.

Ο πίνακας με τα ενδεικτικά λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων θα ανακοινωθεί το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου 2024.

Επισημαίνεται ότι καθώς είναι πιθανό να προκύψουν αλλαγές στα δεδομένα βάσει των οποίων θα συνταχθεί ο πίνακας λειτουργικών κενών (έγκριση ή μη ολιγομελών τμημάτων, νέες εγγραφές, άδειες ή αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλπ.), οι τοποθετήσεις ενδέχεται να επικαιροποιηθούν/τροποποιηθούν κατά την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

Δείτε την πρόσκληση

Υπόδειγμα Αίτησης – Δήλωσης προτίμησης για τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά