Διευκρινίσεις σχετικά με περιπτώσεις παραίτησης αναπληρωτών για ανακήρυξή τους ως υποψήφιων ευρωβουλευτών

Με την με αριθμ. 93955/ΓΔ5/28-08-2023 (ΑΔΑ: 9Β6Χ46ΝΚΠΔ-ΘΩΖ) διευκρινιστική εγκύκλιο με θέμα «Διευκρινίσεις επί των προσκλήσεων υποψήφιων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2023-2024.» είχε καταστεί σαφές, κατά το κρίσιμο διάστημα υποβολής των αιτήσεων αναπληρωτών σχολικού έτους 2023-2024, ότι «οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μπορούν να προβαίνουν στην απρόσκοπτη άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, χωρίς να τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της παρ. 5Α του άρθρου 63 του ν. 4589/2019».

Με αφορμή τη διενέργεια της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 09-06-2024 και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 2 του ν.4255/2014, όπως τροποποιήθηκαν προσφάτως με αυτές του άρθρου 3 του Ν.5083/2024, τα κωλύματα εκλογιμότητας των βουλευτών εφαρμόζονται και για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διευκρινίζεται ότι τα αναφερόμενα στην αριθμ. 93955/ΓΔ5/28-08-2023 ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, περί εξαίρεσης από τις προβλεπόμενες κυρώσεις της παρ.5Α του άρθρου 63 του ν.4589/2019, εφαρμόζονται και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς οι οποίοι παραιτούνται προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα για να εκλεγούν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κατά τα λοιπά επισημαίνεται ότι υπό το ως άνω πρίσμα τα αναφερόμενα τόσο στην αριθμ. 93955/ΓΔ5/28-08-2023 εγκύκλιο, όσο και στην παρούσα, περί εξαίρεσης από τις προβλεπόμενες κυρώσεις, τυγχάνουν εφαρμογής και για όσους προσλήφθηκαν βάσει των ειδικών διατάξεων του άρθρου 86 του ν.4547/2018, ήτοι κατόπιν έκδοσης ειδικής προκήρυξης για πρόσληψη απευθείας σε σχολικές μονάδες.

Δείτε την εγκύκλιο