ΠΥΣΔΕ Λευκάδας. Ανακοίνωση τοποθετήσεων σε οργανικά κενά και προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

Το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας με την 10η /2024 Πράξη του:

Α. ανακοινώνει τις παρακάτω τοποθετήσεις εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς του σε οργανικά κενά:

Οι εκπαιδευτικοί του πίνακα οφείλουν να παρουσιαστούν στα σχολεία της οργανικής τους τοποθέτησης στις 28 Ιουνίου 2024 και να αναλάβουν υπηρεσία.

Β. Οι εκπαιδευτικοί του παρακάτω πίνακα που περιήλθαν στην αρμοδιότητα του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας μετά τις φετινές μεταθέσεις, και δεν τοποθετήθηκαν στις κενές οργανικές θέσεις λαμβάνουν προσωρινή τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας στις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν στις 28 Ιουνίου 2024 για να αναλάβουν υπηρεσία για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2023-2024, δηλαδή έως και 31/08/2024:

Γ. Οι λοιποί εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας παραμένουν στη σχολική μονάδα της προσωρινής τους τοποθέτησης έως και τη λήξη του σχολικού έτους 2023-2024 (31/08/2024) σύμφωνα με τις υπ’αρ. ΔΕ 2286/29.08.2023 (ΑΔΑ: 6Π0546ΝΚΠΔ-ΤΨΠ) και ΔΕ 2287/29.08.2023 (ΑΔΑ: 61ΝΞ46ΝΚΠΔ-ΧΘΔ) αποφάσεις του Διευθυντή Δ.Ε. Λευκάδας.

Δ. Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις του Συμβουλίου που αφορούν τοποθετήσεις εκπαιδευτικών επανεξετάζονται από το ίδιο Συμβούλιο, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων τη Δευτέρα 03.06.2024. Η αίτηση αυτή που αναφέρεται στη διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων δεν αποτελεί ένσταση και κατατίθεται αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας ή αποστέλλεται μέσω e-mail (υπογεγραμμένη και σκαναρισμένη) προς το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας: mail@dide.lef.sch.gr έως και την Παρασκευή 31.05.2024.

Δείτε την ανακοίνωση του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας