ΦΕΚ 2988/2024. Ψηφιακό Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2988 τ.Β’ (28-5-2024) η απόφαση σχετικά με το Ψηφιακό Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το ΦΕΚ δημιουργείται και λειτουργεί ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, προσβάσιμη μέσω της ΕΨΠ με την επωνυμία edudocs.services.gov.gr, και σύμφωνα με τους όρους του ν. 4624/2019 και της παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019, μέσω της οποίας ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών κάθε σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) δύναται να τηρεί ψηφιακό Βιβλίο Πράξεων με τις αποφάσεις του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 της υπό στοιχεία Φ.353..1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Β’ 1340) υπουργικής απόφασης. Η ψηφιακή πλατφόρμα είναι προσβάσιμη από τα άτομα με αναπηρία, δύναται δε να λειτουργεί σύμφωνα με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού [Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)].

Το ψηφιακό Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών παραμένει αποθηκευμένο στις θυρίδες των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών.

Οι θυρίδες της παρ. 2 λειτουργούν ως «ψηφιακά αποθετήρια» με τα εξής χαρακτηριστικά:

α) Έχουν μοναδικό κωδικό και όνομα,

β) παρέχουν στους εξουσιοδοτημένους χρήστες/εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) του φορέα, όπως περιγράφονται στο άρθρο 3, διαβαθμισμένη πρόσβαση με ρόλους μέσω εφαρμογής και διαβαθμισμένη πρόσβαση σε πληροφορικά συστήματα μέσω προγραμματιστικής διεπαφής,

γ) οι διαχειριστές/Διευθυντές/ντριες-Προϊστάμενοι/ες των θυρίδων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 3, λαμβάνουν κατά περίπτωση ενημερώσεις για την υπογραφή του ψηφιακού Βιβλίου Πράξεων εκ μέρους των χρηστών ανάλογα με τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας που έχουν ρυθμίσει (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – email). Το Βιβλίο Πράξεων που καταχωρίζεται στη θυρίδα των οργανικών μονάδων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. δύναται να αποθηκευτεί σε μορφότυπο αυτοτελούς αρχείου.

Οι διαχειριστές εισέρχονται στο ειδικό διαχειριστικό περιβάλλον της ηλεκτρονικής εφαρμογής και επιλέγουν το πεδίο που τιτλοφορείται «νέο πρακτικό». Στη συνέχεια, αφού επιβεβαιώσουν μέσω της απόφασης/του πρακτικού που συντάχθηκε από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, τους/τις εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη συνεδρίαση στην οποία εξεδόθη η ως άνω απόφαση/το πρακτικό, την/το μετατρέπουν σε αρχεία pdf και την/το υπογράφουν ηλεκτρονικά επισυνάπτοντάς την/το στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1, προκειμένου τα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών να την/το εγκρίνουν κατά περιεχόμενο και ύστερα να εναποθέσουν υποχρεωτικά και αμελλητί την ηλεκτρονική υπογραφή τους. Αν κάποιο εκ των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών δεν υπογράψει ηλεκτρονικά την απόφαση/πρακτικό, τότε θεωρείται ότι δεν έχει καταρτισθεί και δεν απορρέουν έννομες συνέπειες, ενώ εμφανίζεται ως εκκρεμότητα η οποία έρχεται σε γνώση του/της Διευθυντή/ντριας-Προϊσταμένου/ης, εάν και εφόσον ο/η τελευταίος/α επιλέξει το πεδίο που τιτλοφορείται ως «εκκρεμότητες». Τόσο η μη εναπόθεση της υπογραφής από το σύνολο ή μέρος των μελών που απαρτίζουν τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, όσο και η εναπόθεση της υπογραφής, αποτυπώνεται στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1 προς διευκόλυνση του/της Διευθυντή/ντριας-Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας και των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.).

Στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 97 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) και της υπό στοιχεία 108906/Δ4/7-9-2021 (Β’4189) υπουργικής απόφασης ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας, αφού συντάξει ο/η ίδιος/α την απόφαση/το πρακτικό, την/το μετατρέπει σε αρχείο pdf και την/το υπογράφει ηλεκτρονικά επισυνάπτοντάς την/το στην ειδική πλατφόρμα της παρ. 1, ενημερώνοντας με κάθε πρόσφορο τρόπο τα αναφερόμενα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών για το περιεχόμενο της απόφασης/του πρακτικού, δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση/το ως άνω πρακτικό είναι υποχρεωτική/ο για τους εκεί οριζόμενους εκπαιδευτικούς. Με κάθε πρόσφορο τρόπο ενημερώνεται και ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της οικείας σχολικής μονάδας.

Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας τήρησης του ψηφιακού Βιβλίου Πράξεων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 υπάρχουν στη θυρίδα σχετικές επιλογές διαχείρισης εκ μέρους των Διαχειριστών.

Στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 2 προβλέπονται δύο διακριτοί ρόλοι για τους ειδικά προς τούτο εντεταλμένους υπαλλήλους των εκπαιδευτικών δομών:

α) Χρήστες/Εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.:

Υπογράφουν αμελλητί και μετά τον Διαχειριστή την απόφαση/το πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών που τηρείται ψηφιακά στο Ψηφιακό Βιβλίων Πράξεών του, εφόσον έχει αναρτηθεί στην ειδική πλατφόρμα του άρθρου 2 η σχετική απόφαση.

β) Διαχειριστές/Διευθυντές-ντριες/Προϊστάμενοι-ες: Ορίζουν και διαγράφουν χειριστές, αναθέτουν στον νόμιμο αναπληρωτή του τη διαδικασία τήρησης του ψηφιακού Βιβλίου Πράξεων, αναρτούν και υπογράφουν ηλεκτρονικά την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών στην ειδική πλατφόρμα του άρθρου 2.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) είναι υπεύθυνο για τον ορισμό των εντεταλμένων υπαλλήλων της παρ. 1 για κάθε θυρίδα της  παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Οι διαχειριστές αποκτούν πρόσβαση στη θυρίδα, αφού προηγουμένως προβούν σε επαλήθευση/επιβεβαίωση της ταυτότητας με τη χρήση των Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 2 μέσω της ΕΨΠ, αφότου προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των προσωπικών κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Οι παραπάνω αποφάσεις που υπογράφονται ηλεκτρονικά και τηρούνται στο ψηφιακό Βιβλίο Πράξεων γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές από όλους τους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Οι φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα δύνανται, βάσει του μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού επαλήθευσης, να επαληθεύουν την εγκυρότητα των στοιχείων που περιέχονται στις αποφάσεις που τηρούνται στο ψηφιακό Βιβλίων Πράξεων.

Η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 2 διαλειτουργεί με:

Το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «myschool» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) για τον σκοπό της άντλησης των αναγκαίων στοιχείων των υπηρετούντων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. σε κάθε σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών με τη χρήση διαπιστευτηρίων TAXISnet (oAuth 2.0) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να υλοποιηθεί η διαδικασία της τήρησης του ψηφιακού Βιβλίου Πράξεων σύμφωνα με το παρόν, για τον λόγο ότι δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία των υπηρετούντων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. ανά σχολική μονάδα από το Π.Σ. «myschool», τότε η απόφαση/το πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων καταγράφεται χειρόγραφα και τηρείται στο Βιβλίο Πράξεων.

Με απόφαση/πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών κάθε σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), που λαμβάνεται κατά την πρώτη συνεδρίαση από την δημοσίευση της παρούσας, αποφασίζεται ο τρόπος τήρησης του Βιβλίου Πράξεών του.

Δείτε το ΦΕΚ