Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πενθήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας στην Τσεχία (Ανακοινοποίηση)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο Γραφείο του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, μέχρι τη Δευτέρα 22-1-2024 και ώρα 10:00 π.μ.

Αναλυτικές πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο (ανακοινοποιήθηκε ως προς τις λεπτομέρειες του  Προγράμματος)