Νόμος 5058/2023. Άρθρο 36 – Ρυθμίσεις για αναπληρωτές, ωρομίσθιους και μέλη ΕΕΠ ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2023-2024

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 170 Α’ (23/10/2023) ο νόμος 5058. Στο άρθρο 36 οι ρυθμίσεις για τους προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024 – Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4283/2014. Συγκεκριμένα…

Εξαιρετικά κατά το σχολικό έτος 2023-2024, για τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικότερα σε όσους από αυτούς τοποθετήθηκαν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή διαμένουν σε αυτήν και υπείχαν την υποχρέωση μετακίνησης προς άλλες περιοχές, ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στη σχολική μονάδα και κατάρτισης της σύμβασης εργασίας λογίζεται η 7η Σεπτεμβρίου 2023, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ανάληψης υπηρεσίας εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2023. Από την ημερομηνία του πρώτου εδαφίου εκκινούν τα μισθολογικά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Για θέματα προσμέτρησης προϋπηρεσίας σε αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας λογίζεται η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πρόσληψης.

Δείτε το ΦΕΚ