Αντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Δ.ΥΠ.Α. με τους Τομείς των ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α’ 83)

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 42 του ν.4763/2020 (Α’ 254) σε συνδυασμό με την υποπερ. κγκγ, της περ. β, της παρ. 8 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (Β΄ 2005) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει (ανωτέρω σχετικά 1 και 2), από το σχολικό έτος 2023-24 παρέχεται η δυνατότητα στους πιστοποιημένους απόφοιτους των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. να εγγραφούν στη Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ., σε αντίστοιχο με την ειδικότητά τους Τομέα.

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 55/31-08-2023 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και για τις ανάγκες της εγγραφής των πιστοποιημένων αποφοίτων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) στη Β΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του ν.4386/2016 (Α΄ 83), η αντιστοιχία των ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. με τους Τομείς Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ καθορίζεται ως ακολούθως:

 Αντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Δ.ΥΠ.Α. με τους Τομείς των ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α' 83)

Το σχετικό έγγραφο