Προσωρινός Πίνακας Δεκτών Υποψηφίων Διευθυντών/τριών για το Γυμνάσιο με Λυκ.Τάξεις Μεγανησίου

Από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Δ.Δ.Ε. Λευκάδας ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας Δεκτών Υποψηφιοτήτων για την κενή θέση του/της Διευθυντή/τριας του Γυμνάσιου με Λυκ.Τάξεις Μεγανησίου, ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Α/Α Αρ.Πρωτ.Αίτησης Αρ.Μητρώου ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
01 2108 212785 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03

Οι υποψήφιοι δύνανται να καταθέσουν ένσταση κατά του ανωτέρω προσωρινού πίνακα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών, ήτοι από την Πέμπτη 17.08.2023 έως και την Δευτέρα 21.08.2023.
Οι ενστάσεις μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας ή μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier) αποκλειστικά στην παραπάνω προθεσμία.


Για τη συνεχή ενημέρωση των υποψηφίων, η ΔΔΕ Λευκάδας έχει δημιουργήσει σχετικό κόμβο για άμεση ενημέρωση των ενδιαφερόμενων

Διευθυντές σχολείων