Απολυτήρια και αποδεικτικά σπουδών και απόλυσης δημοσίων και ιδιωτικών Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕΛ

Σας υπενθυμίζουμε ότι στο ΦΕΚ 2497 τ.Β’ (10-6-2021) έχει δημοσιευτεί η υπό στοιχεία 66230/Δ2/8-6-2021 απόφαση με θέμα «Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου.»

Δείτε το ΦΕΚ

Στο ΦΕΚ 3742 τ.Β’ (8-6-2023) δημοσιεύτηκε η  «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 66230/Δ2/8-6-2021 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου» (Β’ 2497).

Δείτε το τροποποιητικό ΦΕΚ