ΦΕΚ 12 ΑΣΕΠ/2023. Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γαλλικής (ΠΕ 05) για μόνιμο διορισμό

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 12 τ. ΑΣΕΠ (24/5/2023) τροποποίηση της υπό στοιχεία 50316/Ε1/4.5.2023 (Α.Σ.Ε.Π. 11) απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) και δυνάμει της περ. ια’ της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 5043/2023 (Α’ 91), υποψηφίων κλάδων / ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01, ΤΕ01.19, ΤΕ01.25, ΤΕ02.02, ΤΕ16 και ΔΕ02.02, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019, 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 (Γ’ 1588/2021, Γ’ 1653/2021, Γ’ 1694/2021, Γ’ 2679/2021 και Γ’ 2680/2021 αντίστοιχα, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν)».

Σύμφωνα με το ΦΕΚ…

Καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ05, που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ (οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Γ’ 1653/2021 όπως ισχύει), και επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση- δήλωση προτιμήσεων περιοχών για μόνιμο διορισμό.

Οι αιτήσεις – δηλώσεις περιοχών προτίμησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr), από την Παρασκευή 26 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2023 και ώρα 10.00 π.μ.

Αιτήσεις υποψηφίων του κλάδου ΠΕ05 που έχουν ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο της υπό στοιχεία 50316/Ε1/4.5.2023 (ΑΣΕΠ 11) απόφασης θα αξιολογηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις περιοχές διορισμού που εμφανίζονται ως διαθέσιμες στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης. Οι εν λόγω υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμούν, να επικαιροποιήσουν τις αιτήσεις τους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα απόφαση.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία 50316/Ε1/4.5.2023 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Α.Σ.Ε.Π. 11).

Δείτε το ΦΕΚ με τις περιοχές διορισμού

Δείτε τη σχετική πρόσκληση (ΑΔΑ: Ψ6ΓΤ46ΜΤΛΗ-ΕΗΨ)