Ενημερωτική εγκύκλιος σχετικά με την προσμέτρηση απουσιών μαθητών/τριών κατά το 2022-2023

Κατόπιν ερωτημάτων που αφορούν στη φοίτηση μαθητών/τριών στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, σας ενημερώνουμε ότι οι απουσίες οι οποίες έχουν καταχωρισθεί ή θα καταχωρισθούν και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των μαθητών/τριών αλλά σε αντικειμενικούς λόγους ανωτέρας βίας ή σχολικές αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται υπό την εποπτεία και έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ. π.χ. συμμετοχή σε πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες, δεν θα προσμετρηθούν για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των  μαθητών/τριών από τον Σύλλογο Διδασκόντων κατά το σχολικό έτος 2022-2023.

Δείτε το έγγραφο

Δείτε ακόμη:

Ενημερωτική εγκύκλιος σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω COVID-19

Μη προσμέτρηση απουσιών μαθητών/τριών εξαιτίας του εποχικού επιδημικού ρεύματος της γρίπης