Πρόσκληση υποβολής δήλωσης τοποθέτησης για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή/τριας του 2ου Πειραματικού Λυκείου Λευκάδας

O Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων καλεί τους εγγεγραμμένους στην υπ’ αριθμ. Φ10.3.1/1754/7-4-2023 (Ανακοινοποίηση: 13-04-2023) (ΑΔΑ: ΨΓΛ846ΜΤΛΗ-ΗΧΗ) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, με θέμα: «Κύρωση Τελικού Αξιολογικού Πίνακα επιλογής Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας», οι οποίοι δεν έχουν τοποθετηθεί σε σχολική μονάδα και έχουν συγκεντρώσει τριάντα επτά (37) αξιολογικές μονάδες στα επιμέρους κριτήρια, να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, δήλωση τοποθέτησης για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή/ντριας του 2ου Πειραματικού Λυκείου Λευκάδας.

Η δήλωση τοποθέτησης αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@ionion.pde.sch.gr απαρέγκλιτα έως την Παρασκευή 21-04-2023 και ώρα 11:00π.μ.

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση