Οι τελικοί πίνακες επιλογής Διευθυντών/ντριών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Οι τελικοί πίνακες επιλογής Διευθυντών/ντριών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων καθώς και οι επικουρικοί πίνακες επιλογής σε όσες περιοχές προκύπτουν τέτοιοι, όπως καταρτίστηκαν από τις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ) με φθίνουσα αξιολογική σειρά μορίων ανά βαθμίδα.

Δείτε τους πίνακες εδώ