Εγκύκλιοι για τη λήξη της ενισχυτικής διδασκαλίας σε Γυμνάσια και Λύκεια για το 2022-2023

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 39704/ΓΔ4/04-04-2023 Υ.Α. με θέμα: «Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2022-2023» (Β’ 2194) και την παρ. 4 της με αρ. πρωτ. 109161/Δ2/08-09-2022 Υ.Α. (Β’ 4818) με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2022-2023», ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας των Γυμνασίων ορίζεται η 30η Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη.

Η εγκύκλιος λήξης ενισχυτικής για τα Γυμνάσια

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 39704/ΓΔ4/04-04-2023 Υ.Α. με θέμα: «Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2022-2023» (Β’ 2194) και την παρ. 3 της με αρ. πρωτ. 107791/ΓΔ4/06-09-2022 Υ.Α. (Β’ 4753) με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2022-2023», ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) ορίζεται η 18η Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη.

Η εγκύκλιος λήξης ενισχυτικής για τα ειδικά μαθήματα των Λυκείων