Προσκλήσεις για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως επιστημονικό ή διοικητικό προσωπικό στο ΙΕΠ

Οι Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών

α) ως επιστημονικό προσωπικό του ΙΕΠ της υπ’ αριθμ. πρωτ. 19508/03-04-2023 (ΑΔΑ:ΨΞΓΥΟΞΛΔ-1ΑΖ). Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από τις 04/04/2023 και ώρα 13:00 έως 18/04/2023 και ώρα 13:00, εδώ

β) ως διοικητικό προσωπικό του ΙΕΠ της υπ’ αριθμ. πρωτ. 19507/03-04-2023 (ΑΔΑ: ΨΧΟ6ΟΞΛΔ-4ΓΘ). Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από 04/04/2023 και ώρα 13:00 έως τις 21/04/2023 και ώρα 13:00, εδώ