Ημερίδα του ΙΕΠ για ενημέρωση σχετικά με τη Δράση «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών σε θέματα Μαθητείας»

Σας διαβιβάζουμε Πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) του ΥΠΑΙΘ. για τη συμμετοχή σε επιστημονική ημερίδα με θέμα «Ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για τη Δράση «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών σε θέματα Μαθητείας»» που θα διεξαχθεί εξ’ αποστάσεως την Πέμπτη στις 30 Μαρτίου 2023 και ώρα 12.00-18.30 μ.μ. Υπενθυμίζεται ότι το Ι.Ε.Π. έχει αναλάβει την ευθύνη της υλοποίησης της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών σε θέματα Μαθητείας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Ημερίδα για ενημέρωση σχετικά με τη Δράση «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών σε θέματα Μαθητείας»

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών εκπαίδευσης, που υπηρετούν στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) για τη δυνατότητα δήλωσης συμμετοχής στην ανωτέρω ημερίδα μέσω του υπερσυνδέσμου που θα βρείτε στο σχετικό έγγραφο