Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τετραήμερη εκδρομή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, στην Κομοτηνή

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο Γραφείο του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, μέχρι την Τετάρτη 22-3-2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας