Διευκρινίσεις για τις μετατάξεις μόνιμων εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΔΙΠ/ΕΕΠ των ΑΕΙ σύμφωνα με το αρ. 289, του ν. 4957/2022

Κατόπιν δημοσίευσης της υπ’ αρ. πρωτ. 23375/Ζ2/01.03.2023 απόφασης του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης (Φ.Ε.Κ. 694/Γ’/13.03.2023, ΑΔΑ: 6ΤΛΖ46ΜΤΛΗ-ΥΣΒ), με θέμα «Μετατάξεις μόνιμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι.» σας επισημαίνουμε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 289 του ν. 4957/2022 (Α’ 141) η έκδοση των διαπιστωτικών Πράξεων ένταξης των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τα Ιδρύματα έως και την 31η.08.2023, τα δε έννομα αποτελέσματά τους επέρχονται με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, δηλαδή η ανάληψη υπηρεσίας μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2023.

Δείτε το έγγραφο