Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για υποβολή δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ,στο πλαίσιο των 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η πρόσκληση των υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για υποβολή δικαιολογητικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού». Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η σχετική προθεσμία ορίζεται από την Τετάρτη 08 Μαρτίου και ώρα 08:00 έως και τη Δευτέρα 03 Απριλίου 2023 και ώρα 15:00.

Δείτε την πρόσκληση (ΑΔΑ: 90ΝΜ46ΜΤΛΗ-052)

Για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των υποψηφίων, η πρόσβαση στις κατά περίπτωση δυνατότητες της καρτέλας «Επικαιροποίηση Φακέλου» του ηλεκτρονικού φακέλου του υποψηφίου στο ΟΠΣΥΔ θα παρέχεται, βάσει του λήγοντος ψηφίου του ΑΦΜ του, ως κάτωθι:

Κατά τα λοιπά η πρόσβαση στις υπόλοιπες καρτέλες του ηλεκτρονικού τους φακέλου είναι διαθέσιμη στους υποψηφίους καθ’ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω σχετικής προθεσμίας, τόσο για εγγραφή ως χρήστες όσο και για απλή επισκόπηση του συνόλου των εμφανιζόμενων στοιχείων τους ή/και τροποποίηση των προσωπικών τους στοιχείων στις υποενότητες «Προσωπικά» και «Στοιχεία Επικοινωνίας» της καρτέλας «Προσωπικά Στοιχεία».

Παρατηρήσεις:

  • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει εμπρόθεσμη, ορθή και έγκυρη ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην οικεία Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (στην επίσημη ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. www.asep.gr), προκειμένου να καταστεί εφικτή ενδεχόμενη διασταύρωση των συμπληρωμένων στοιχείων στην εν λόγω πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής με τα αντίστοιχα στοιχεία του ηλεκτρονικού φακέλου τους στο Ο.Π.ΣΥ.Δ..
  • Η μη εμπρόθεσμη, μη ορθή ή μη έγκυρη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. συνιστά αποκλειστική ευθύνη και πλημμέλεια του ίδιου του υποψηφίου και δεν θεραπεύεται από το γεγονός ότι ενδεχομένως ο ηλεκτρονικός φάκελός του στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. θα είναι πλήρως ενημερωμένος κατά τη λήξη της παρούσας διαδικασίας υποβολής αιτημάτων επικαιροποίησης στοιχείων φακέλου και διεκπεραίωσης/καταχώρισης αυτών (από τις αρμόδιες προς τούτο περιφερειακές υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.).
  • Οι υποψήφιοι οφείλουν πρωτίστως να ανατρέχουν στις οικείες Προκηρύξεις της κατά νόμο αρμόδιας Ανεξάρτητης Αρχής του Α.Σ.Ε.Π., οι οποίες αποτελούν το κανονιστικό πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας. Για τυχόν θέματα που αφορούν στα τυπικά προσόντα ένταξης σε κλάδο ή/και τις προϋποθέσεις ένταξης στους αξιολογικούς πίνακες Γενικής Εκπαίδευσης Α’ του Ν.4589/2019, και μόνο αυτά, οι υποψήφιοι, ανάλογα με τον κλάδο τους, έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στα τηλέφωνα που αναφέρονται στην αρχική σελίδα της παρούσης.
  • Για τεχνικής φύσεως θέματα όσον αφορά στη μεταφόρτωση δικαιολογητικών στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., οι υποψήφιοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο opsydhelp@minedu.gov.gr.

Δείτε την πρόσκληση

Δείτε εδώ τις προκηρύξεις 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023

Εγχειρίδιο υποβολής δικαιολογητικών (τελευταία έκδοση – Μάρτιος 2023)