Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών για το 2023. Προθεσμία και έντυπο αίτησης

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης των μεταθέσεων εκπαιδευτικών (δείτε εδώ), σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι και 17 Μαρτίου 2023.

Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β’, μέρος τρίτο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 126437/Ε2/14-10-2022 (ΑΔΑ:ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε..

Δείτε την αίτηση εδώ