Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων Επιμόρφωσης της Γ’ Φάσης (Β’ επιμορφωτική περίοδος) στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) απευθύνει πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς καθώς και κωφούς εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικούς της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας όλων των βαθμίδων και των δομών της εκπαίδευσης (Γενική & Ειδική, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., Δ.Υ.Ε.Π., Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ.), μόνιμους, αναπληρωτές, ιδιωτικούς και ωρομίσθιους για την υποβολή αιτήσεων Επιμόρφωσης της Γ’ Φάσης (β’ επιμορφωτική περίοδος) στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στο πλαίσιο των Υποέργων 3-7 «Υλοποίηση επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Δ.Δ.)» με κωδικό ΟΠΣ 5032906, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα καλύπτει 5 επιμορφωτικές συναντήσεις ως εξής:

  • Θεματική Ενότητα 1 (ΘΕ1): Γενικό Θεωρητικό -Εισαγωγή στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
  • Θεματική Ενότητα 2 (ΘΕ2): Διαφοροποίηση Κοινωνικού Περιβάλλοντος Μάθησης
  • Θεματική Ενότητα 3 (ΘΕ3) Διαφοροποίηση για τους μαθητές/τις μαθήτριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
  • Θεματική Ενότητα 4 (ΘΕ4): Διαφοροποίηση για τους μαθητές/τις μαθήτριες Ρομά
  • Θεματική Ενότητα 5 (ΘΕ5): Διαφοροποίηση για τους μαθητές/τις μαθήτριες με προσφυγικό-μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Η β’ περίοδος επιμόρφωσης αφορά 15.000 εκπαιδευτικούς συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών ΕΝΓ και θα υλοποιηθεί κατά το διάστημα Μαρτίου – Απριλίου 2023.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία θα είναι σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση διάρκειας 14 ωρών και θα πραγματοποιηθεί σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες θα εντάσσονται σε τμήματα κατά σειρά προτεραιότητας της υποβληθείσας αίτησης και λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική κατανομή.

Οι επιμορφωτικές ώρες των προγραμμάτων θα πραγματοποιούνται σε ώρες εκτός λειτουργίας/ωραρίου σχολικών μονάδων και τις ώρες 18.00 – 21.00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες εκπαιδευτικοί υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php) ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία.

Η δήλωση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσης πρόσκλησης. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που θα υποβληθούν με άλλο τρόπο στο Ι.Ε.Π.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από αναρτήσεως της πρόσκλησης έως και την Δευτέρα 20-03-2023 και ώρα 13:00 οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα εισόδου/επεξεργασίας των στοιχείων των δηλούντων.

Δείτε την πρόσκληση στη Δι@ύγεια