Έναρξη Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ. Το αναλυτικό πρόγραμμα

Η Β’ φάση Εισαγωγικής Επιμόρφωσης αφορά 15.280 υπόχρεους/δικαιούχους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού που διορίστηκαν

(α) από 12-06-2018 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4547/2018, Α’ 120 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) έως και 30-06-2022 και

(β) μετά το 1999 και πριν τον Σεπτέμβριο του 2012 και εξακολουθούν να κατέχουν τον εισαγωγικό βαθμό, και υπέβαλαν αίτηση στο ηλεκτρονικό Μητρώο του ΙΕΠ.

Η επιμορφωτική περίοδος αρχίζει στις 20-02-2023 και ολοκληρώνεται στις 12-05-2023.

Στη Β’ φάση θα λειτουργήσουν 604 τμήματα επιμορφούμενων εφαρμόζοντας τεχνικές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (24 ώρες σύγχρονης και 72 ώρες ασύγχρονης) στα ακόλουθα θεματικά πεδία και διδακτικά αντικείμενα:

Έναρξη Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ
Για την υλοποίηση του σύγχρονου μέρους της Β’ φάσης της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης (9 σύγχρονες συσκέψεις, 6 τρίωρες και 3 δίωρες) ακολουθείται ο εξής εβδομαδιαίος προγραμματισμός:

Έναρξη Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ

Οι σύγχρονες συσκέψεις πραγματοποιούνται καθημερινές από Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 17:00 – 21:00, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει διαμορφωθεί.

Το σύγχρονο μέρος της επιμόρφωσης θα υλοποιείται μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης MsTeams και το ασύγχρονο μέρος με τη χρήση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Επιμόρφωσης του ΙΕΠ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιμόρφωσης, θα παρέχεται τεχνική υποστήριξη (helpdesk) σε επιμορφωτές/τριες και επιμορφούμενους/ες. Κατά την υλοποίηση του επιμορφωτικού έργου θα ληφθεί μέριμνα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εμπλεκομένων σε όλες τις διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών είτε ψηφιακά, είτε μέσω έντυπου υλικού.

Επιμορφούμενος/η ο/η οποίος/α συμμετέχει με επάρκεια στη σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση και ικανοποιεί επιτυχώς τις προϋποθέσεις της ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, όπως τεκμηριώνεται από τις αναφορές που εξάγονται από το ΟΠΣ Επιμόρφωσης του ΙΕΠ, θεωρείται ότι έχει ολοκληρώσει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» και λαμβάνει σχετική βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης.

Περισσότερα εδώ