Έναρξη Α’ κύκλου κινητικότητας 2023, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)

Οι φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ΕΣΚ (άρ. 3 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει), καθώς επίσης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκτός Γενικής Κυβέρνησης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 47 του ν. 4795/2021, καλούνται να υποβάλουν τα αιτήματά τους:

α) για την κάλυψη κενών θέσεων του φορέα τους με μετάταξη και

β) για την προσωρινή κάλυψη αναγκών με απόσπαση.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία υποβολής αιτημάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της οικείας σχετικής ειδικής εφαρμογής, η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου https://hr.apografi.gov.gr

Δείτε την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ

Ενημέρωση 15/3/23Α’ κύκλος κινητικότητας έτους 2023 – δεύτερο στάδιο ελέγχου και έγκρισης αρχικώς υποβληθέντων αιτημάτων (εγκύκλιος)

Ενημέρωση 27/3/2023Α’ κύκλος κινητικότητας έτους 2023 – Επανυποβολή πρωτογενώς των αιτημάτων – Επανακαθορισμός προθεσμιών.

Σχετικές εγκύκλιοι:

α) ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/521/οικ.10972/27.5.20 (ΑΔΑ: 67Γ646ΜΤΛ6-ΧΧ8),

β) ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/810/οικ.13420/30.6.21 (ΑΔΑ: 9Ι4Υ46ΜΤΛ6-ΚΩΞ) και

γ) ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1119/οικ. 16/30.12.22 (ΑΔΑ: 62ΒΜ46ΜΤΛ6-04Χ)