Έλεγχος και οριστικοποίηση στοιχείων στο Π.Σ. myschool σχετικά με τους μαθητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Καλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης έως την Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2023:

Α) να ελέγξουν την ορθότητα των καταχωρισμένων στοιχείων των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΕΕΑ) μαθητών/μαθητριών τα οποία αφορούν τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 και

Β) να ολοκληρώσουν την εισαγωγή των στοιχείων για το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023 αναφορικά με τις Ειδικές Εκπαιδευτικές Αναγκών (ΕΕΑ) μαθητών/τριών.

Η καταχώριση και οριστικοποίηση των στοιχείων θα πρέπει να γίνει από όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στις σχετικές καρτέλες του Πληροφοριακού Συστήματος myschool:

«Συγκεντρωτικά Στοιχεία Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών» (Μαθητές -> Στοιχεία Μαθητών -> Συγκεντρωτικά Στοιχεία Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών).

Για κάθε ένα από τα σχολικά έτη (2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023) ΟΛΕΣ οι σχολικές μονάδες συμπληρώνουν το πεδίο ΝΑΙ/ΟΧΙ στην καρτέλα:

«Γενικά Στοιχεία» (Αρχική -> Ο Φορέας μου -> Γενικά Στοιχεία -> Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες),

…που αφορά στην ύπαρξη ή μη σε αυτές μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στην περίπτωση «ΝΑΙ», συμπληρώνουν αρχικά τη συγκεντρωτική καρτέλα: «Συγκεντρωτικά Στοιχεία μαθητών/μαθητριών με ΕΕΑ» και στην συνέχεια, εισέρχονται στις επιμέρους καρτέλες (με τυχόν καταχωρισμένα στοιχεία) για διορθώσεις ή εισαγωγή στοιχείων, όπου απαιτείται.

Αναλυτικές οδηγίες αναφέρονται στον επισυναπτόμενο οδηγό (Οδηγός για την καταχώριση στατιστικών στοιχείων μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) που φοιτούν στα γενικά δημόσια και ιδιωτικά σχολεία), ο οποίος είναι αναρτημένος και στον ιστότοπο του ΠΣ myschool

Δείτε το έγγραφο

Δείτε τις οδηγίες για την καταχώρηση στατιστικών στοιχείων