Ενεργοποίηση δυνατότητας επισύναψης εγγράφων στις ενστάσεις των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια της ανακοίνωσης των προσωρινών πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, οι υποψήφιοι δύνανται να καταθέσουν ένσταση μέχρι και την Παρασκευή 20.01.2023 και ώρα 23:59.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του πληροφοριακού συστήματος υποβολής των αιτήσεων https://schooldirectors.minedu.gov.gr

Σημαντική ενημέρωση 19/1/2022: Από την έκδοση 1.6.2 της εφαρμογής έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα επισύναψης εγγράφων στις ενστάσεις των υποψηφίων. Όσοι από τους υποψηφίους προσπάθησαν να στείλουν τα έγγραφα με οποιοδήποτε τρόπο οπουδήποτε, θα πρέπει να τα επισυνάψουν στην ένστασή τους κάνοντας άρση και υποβολή εκ νέου της ένστασης τους φυσικά μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.


Σας υπενθυμίζουμε ότι για τη συνεχή ενημέρωση των υποψηφίων, η ΔΔΕ Λευκάδας έχει δημιουργήσει σχετικό κόμβο για άμεση ενημέρωση των ενδιαφερόμενων: