Εγκύκλιος για την επικαιροποίηση στοιχείων αιθουσών διδασκαλίας στο myschool για την προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων

Στο πλαίσιο υποβολής νέων δράσεων αναβάθμισης υποδομών της εκπαίδευσης, η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υ.ΠΑΙ.Θ συλλέγει δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον σχεδιασμό προμήθειας και εγκατάστασης διαδραστικών συστημάτων σε αίθουσες διδασκαλίας μαθημάτων γενικής παιδείας και σε εργαστήρια των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής στις σχολικές μονάδες της επικράτειας.

Ως εκ τούτου, προκύπτει η ανάγκη επικαιροποίησης των ζητούμενων στοιχείων που διαθέτει το πληροφοριακό σύστημα myschool για τις σχολικές μονάδες και πιο συγκεκριμένα:

– Ορθή ενημέρωση των χώρων/αιθουσών (Φορείς -> Κτιριακή Υποδομή -> Στοιχεία Συγκροτήματος & Στοιχεία χώρου/αίθουσας), και ειδικότερα των πεδίων:

  • Ονομασία χώρου (θα χρησιμοποιηθεί για την συσχέτιση με το αντίστοιχο τμήμα διδασκαλίας)
  • Χρήση Αίθουσας
  • Κοινή Χρήση (σε περίπτωση συστέγασης)
  • Τάξη (όπου χρησιμοποιείται ως αίθουσας διδασκαλίας)
  • Διαθέτει ηλεκτρική εγκατάσταση
  • Ενεργή πρίζα πρόσβασης στο Διαδίκτυο (Internet)
  • Ενεργός χώρος
  • Έχει διαδραστικό πίνακα
  • Λυόμενο/lsobox
  • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω wi-fi

– Επικαιροποίηση των τμημάτων διδασκαλίας της σχολικής μονάδας καθώς και συσχέτισης του κάθε τμήματος με τον χώρο/αίθουσα που χρησιμοποιείται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία (Σχολική Μονάδα -> Διαχείριση Τμημάτων -> Προσθήκη/Επεξεργασία τμήματος-> συμπλήρωση του πεδίου «αίθουσας διδασκαλίας»).

Επισημαίνουμε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην «ονοματοδοσία/ονοματολογία» των χώρων, καθώς ο χρήστης κατά την ενημέρωση της συσχέτισης του τμήματος με τον χώρο/αίθουσα, καλείται να επιλέξει από μια λίστα ονομάτων. Συγκεκριμένα, εάν χρησιμοποιηθεί το ίδιο όνομα σε όλες τις αίθουσες της σχολικής μονάδας, δεν θα είναι εφικτό να γίνουν οι σωστές συσχετίσεις χώρων/αιθουσών με τα αντίστοιχα τμήματα διδασκαλίας.

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών, παρακαλούνται οι σχολικές μονάδες όπως προβούν σε επιβεβαίωση δεδομένων (σχετική διαδρομή myschool: ΑΡΧΙΚΗ -> Επιβεβαίωση Δεδομένων) μέχρι και την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023.

Επισημαίνεται πως για την προμήθεια διαδραστικών συστημάτων στις σχολικές μονάδες θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια, τα στοιχεία των οποίων έχουν επικαιροποιηθεί και ορθά συμπληρωθεί στο ΠΣ myschool εντός της άνω αναφερόμενης προθεσμίας.

Το σχετικό έγγραφο

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...