19ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας 2023. Διεθνής Ολυμπιάδα Βιολογίας

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας (ΠΔΒ) στοχεύει στην αναβάθμιση της επιστήμης της Βιολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην ανάδειξη του ρόλου της στον επιστημονικό εγγραμματισμό των αυριανών πολιτών. Ο ΠΔΒ θα διεξαχθεί φέτος στην εκπαιδευτική βαθμίδα του Γενικού Λυκείου (Α’, Β’, και Γ’ τάξη) και στην εκπαιδευτική βαθμίδα του Γυμνασίου (Γ’ τάξη).

Για τα Γενικά Λύκεια:

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας (ΠΔΒ), που διεξάγεται σε σύνδεση με τη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας (International Biology Olympiad – IBO), έχει ως σκοπό την επιλογή και την ανάδειξη ταλαντούχων μαθητών/τριών της χώρας που ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τη Βιολογία. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες να δοκιμάσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, αλλά και να συμμετάσχουν στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Βιολογίας.

Οι τέσσερις (4) μαθητές/τριες με τις υψηλότερες επιδόσεις στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας (ΠΔΒ) θα συμμετάσχουν στην 34η Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας (IBO), όπου θα αποκτήσουν μια εξαιρετική εμπειρία με την επαφή τους με ομοίως διακριθέντες/είσες μαθητές/τριες από 60 (περίπου) χώρες και σε περίπτωση που διακριθούν με πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο αντίστοιχα) αποκτούν τη δυνατότητα εγγραφής σε Πανεπιστημιακά τμήματα, εφόσον για την εισαγωγή τους σε αυτά, η Βιολογία περιλαμβάνεται στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει ή θα επιλέξουν οι υποψήφιοι/ες στην τελευταία τάξη Λυκείου.

Δικαίωμα συμμετοχής στον ΠΔΒ και την ΙΒΟ έχουν μόνο οι μαθητές/τριες που φοιτούν στα Γενικά Λύκεια της χώρας και ακολουθούν το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Γενικού Λυκείου. Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή στον ΠΔΒ και στη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας δεν απαιτείται η γνώση ξένης γλώσσας.

Η πρώτη (1η) φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023 για τους μαθητές/τριες της Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου. Η εξεταστέα ύλη για την πρώτη (1η) φάση του ΠΔΒ περιλαμβάνει την διδακτέα ύλη της κάθε τάξης η οποία καθορίστηκε για την σχολική χρονιά 2022-2023.

Η πρώτη (1η) φάση του διαγωνισμού, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων των Γενικών Λυκείων, θα διενεργηθεί στα κατά τόπους Λύκεια ή Γυμνάσια, που θα οριστούν από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Εξεταστικά Κέντρα και θα διαρκέσει τρεις (3) ώρες.

Η στελέχωση των Εξεταστικών Κέντρων στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα γίνει από εθελοντές/ντριες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι/ες θα απασχοληθούν χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/τριες καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 27/1/2023.

Η δήλωση συμμετοχής γίνεται από κάθε μαθητή/τρια χωριστά μόνο για την τάξη φοίτησής του/της, με τη συμπλήρωση και υποβολή σχετικής φόρμας – δήλωσης στην ιστοσελίδα του ΠΔΒ (https://pdbio.pev.gr). Στη φόρμα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η τάξη φοίτησης, το σχολείο και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας. Κάθε μαθητής/τρια υποβάλλει τη δήλωση συμμετοχής του/της και γραπτώς στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, συνοδευόμενη από την έγγραφη συναίνεση γονέα/κηδεμόνα.

Στη συνέχεια, κάθε σχολείο θα πρέπει να αποστείλει συγκεντρωτική κατάσταση μέχρι 1/2/2023 με τα στοιχεία των συμμετεχόντων/ουσών (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, τάξη φοίτησης και σχολείο) στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (στους/στις υπεύθυνους/νες για Διαγωνισμούς – Ολυμπιάδες) Για τους μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία προβλέπεται προφορική εξέταση (μόνο στις ερωτήσεις ανάπτυξης) από Επιτροπή που συστήνεται με ευθύνη του Εξεταστικού Κέντρου. Η σύνθεση και η επιλογή των θεμάτων, καθώς και η αξιολόγησή τους, θα γίνει από την Οργανωτική Επιτροπή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας 2023 της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων με την ευθύνη της  Επιστημονικής Επιτροπής.

Σχετικά με την συμμετοχή των μαθητών/τριών και την έκδοση των αποτελεσμάτων θα τηρηθεί η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Νόμος 4624/2019, Γενικός Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων – GDPR).

Η δεύτερη (2η) φάση του διαγωνισμού θα διεξαχθεί στην Αθήνα (Απρίλιο 2023), σε ημερομηνία και χώρο που θα ορίσει η Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού.

Στην τρίτη (3η) φάση του διαγωνισμού θα διεξαχθεί στην Αθήνα και θα λάβουν μέρος οι δώδεκα (12) πρώτοι/ες μαθητές/τριες της δεύτερης (2ης) φάσης, οι οποίοι αφού δεχθούν στοιχειώδη εργαστηριακή κατάρτιση, θα εξεταστούν σε εργαστηριακές τεχνικές και θα αξιολογηθούν συνολικά. Ο χρόνος και ο τόπος θα οριστεί μαζί με το χρόνο και τόπο της δεύτερης (2ης) φάσης (και μέχρι τις αρχές Μαΐου του 2023).

Οι τέσσερις (4) πρώτοι/ες μαθητές/τριες του ΠΔΒ 2023, θα προκύψουν από τον συμψηφισμό της βαθμολογίας της τρίτης (3ης) και της δεύτερης (2ης) φάσης σε ποσοστό 50% η κάθε μία και θα συγκροτήσουν την Ελληνική ομάδα συμμετοχής που θα αντιπροσωπεύσει τη χώρα μας στην 34η Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Για τα Γυμνάσια:

Ο ΠΔΒ αφορά μαθητές της Γ’ Γυμνασίου που φοιτούν σε δημόσια ή ιδιωτικά Γυμνάσια. Ο διαγωνισμός ΠΔΒ Γυμνασίου δεν συνδέεται με την πρόκριση στη διεθνή διοργάνωση της Ολυμπιάδας Βιολογίας (ΙΒΟ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί διαδικτυακά σε κάθε Γυμνάσιο όπου θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον από μαθητές/τριες, οι οποίοι πρέπει να το δηλώσουν στη Δ/νση του σχολείου με Υπεύθυνη Δήλωση του κηδεμόνα τους. Εφόσον υπάρχουν ενδιαφερόμενοι μαθητές/τριες, ο/η Διευθυντής/τρια ορίζει τριμελή Επιτροπή αποτελούμενη από τον ίδιοκαι δύο εκπαιδευτικούς από τους οποίους ο ένας πρέπει απαραίτητα να διδάσκει Βιολογία και ο δεύτερος κατά προτίμηση Πληροφορική. Η Επιτροπή θα φροντίσει για:

  • την αποστολή των ονομάτων των συμμετεχόντων στην Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων
  • την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα του διαγωνισμού να έχουν όλοι οι διαγωνιζόμενοι απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο (διάθεση της αίθουσας Πληροφορικής, χρησιμοποίηση laptops του σχολείου ή των μαθητών κ.α.).
  • την απαραίτητη επιτήρηση των διαγωνιζομένων

Επίσης ο/η Διευθυντής/τρια φροντίζει για την απαραίτητη αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος, ώστε να μην διαταραχτεί η ομαλή λειτουργία του σχολείου.

Εξεταστέα ύλη θα είναι η διδακτέα ύλη σχολικού έτους 2023, για την Γ’ Γυμνασίου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την εβδομάδα μεταξύ 8 και 12 Μαΐου 2023 στις σχολικές μονάδες, σε ημέρα και ώρα που θα οριστεί σε συνεννόηση με το ΥΠΑΠΘ και θα διαρκέσει 2 ώρες. Οι δηλώσεις συμμετοχής από κάθε σχολείο πρέπει να υποβληθούν 15 ημέρες πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού. Θα αποσταλούν έγκαιρα όλες οι απαραίτητες οδηγίες.

Αναλυτικές πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο και στον επίσημο ιστότοπο του Διαγωνισμού