Αξιολόγηση. Ανατροφοδοτικά σχόλια για τον σχεδιασμό των δράσεων των σχολείων από τους/τις Σ.Ε.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια της με αριθμ πρωτ. 119336/ΓΔ4/29-09-2022 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ με θέμα «Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων για το σχολικό 2022-2023» καλούνται οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε) Παιδαγωγικής Ευθύνης να υποβάλουν στην ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ ανατροφοδοτικά σχόλια για τον σχεδιασμό των δράσεων των σχολείων από την Τρίτη 13/12/2022 έως και την Τρίτη 31/01/2023.

Δείτε το έγγραφο


Συνεχής ενημέρωση για την αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου, στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας