Προκήρυξη για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Λευκάδας

Η Δ.Δ.Ε. Λευκάδας προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή των παρακάτω δώδεκα (12) θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων:

 • 1ο Γυμνάσιο Λευκάδας
 • 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας
 • Γυμνάσιο Νυδριού
 • Μουσικό Γυμνάσιο & Λυκειακές Τάξεις Λευκάδας
 • Γυμνάσιο & Λυκειακές Τάξεις Kαρυάς
 • Γυμνάσιο & Λυκειακές Τάξεις Βασιλικής
 • Γυμνάσιο & Λυκειακές Τάξεις Μεγανησίου
 • 1ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας
 • Γενικό Λύκειο Νυδριού
 • 1ο Ημερήσιο ΕΠA.Λ. Λευκάδας
 • Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Λευκάδας
 • Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας

και καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Διευθυντών  Σχολικών Μονάδων αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη: https://schooldirectors.minedu.gov.gr       από την  Παρασκευή 9  Δεκεμβρίου 2022 έως και  την  Τετάρτη  28 Δεκεμβρίου 2022  και ώρα 16:00.

Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την είσοδο στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τη χρήση των κωδικών  TAXISnet (πρόσβασης φυσικών προσώπων σε φορολογικές και λοιπές υπηρεσίες). Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, για τα σχολεία της οποίας ο υποψήφιος εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής.

Η αίτηση υποψηφιότητας περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

(i) Στοιχεία ατομικής και υπηρεσιακής κατάστασης του υποψηφίου

(ii) Διεύθυνση Εκπαίδευσης επιλογής

(iii) Προϋποθέσεις συμμετοχής κατά τις διατάξεις των παρ. 1, 6  και 12 του άρθρου 31 του Ν.4823/2021

(iv) Θέσεις υπηρέτησης υποψηφίου

(v) Στοιχεία επιστημονικής  –  παιδαγωγικής συγκρότησης και συμμετοχής σε υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια

(vi) Στοιχεία διδακτικής, συμβουλευτικής –καθοδηγητικής και διοικητικής– υποστηρικτικής εμπειρίας

(vii) Δήλωση περί ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από τα απαραίτητα, για την απόδειξη των τυπικών προσόντων τους δικαιολογητικά, σε ψηφιακή μορφή, τα οποία αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής των αιτήσεων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, ως εξής:

α) Βιογραφικό σημείωμα.

β) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών

γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και επιμόρφωσης.

δ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

ε) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

στ) Αποδεικτικά συγγραφικού και ερευνητικού έργου.

ζ) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό έργο καθώς και στη διδακτική, συμβουλευτική –καθοδηγητική και διοικητική– υποστηρικτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

η) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄75) με την οποία βεβαιώνεται:

αα) ότι ο εκπαιδευτικός δεν διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ.1 του  άρθρου 78 του Ν.4997/2022, δεν τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία,  δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.3528/2007, Α’ 26) ή δεν του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου κώδικα.

ββ)  η γνησιότητα και αλήθεια των υποβαλλόμενων  τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών,

γγ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.4823/2021 τα τέσσερα τελευταία έτη.

δδ)  ότι ο εκπαιδευτικός δεν αποχωρεί υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Επισημαίνεται ότι:

 • Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας δεν είναι δυνατή η τροποποίησή της!
 • Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά!

Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη

Ενημέρωση 27/12/2022:Τροποποίηση Προκήρυξης για επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων


Για τη συνεχή ενημέρωση των υποψηφίων, η ΔΔΕ Λευκάδας έχει δημιουργήσει σχετικό κόμβο για άμεση ενημέρωση των ενδιαφερόμενων

Διευθυντές σχολείων