Πίνακας αιτήσεων μετάθεσης Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. σχολικού έτους 2022-2023

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Λευκάδας ανακοινώνει πίνακα με στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα) και μονάδες μετάθεσης (ανά κριτήριο και συνολικά) για το  προσωπικό Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. που έχει αιτηθεί μετάθεση για το σχολικό έτος 2022-2023, ως ακολούθως:

Κατάλογος Αιτήσεων μεταθέσεων Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. από περιοχή σε περιοχή

Επισημαίνουμε πως η υπ.αριθμ.126423/Ε4/14.10.2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΔΑ46ΜΤΛΗ-ΨΦ2) εγκύκλιος μεταθέσεων σχολικού έτους 2022-23 για τα μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π., προβλέπει διαδικασία υποβολής ενστάσεων από τη Δευτέρα 05.12.2022 έως και την Παρασκευή 09.12.2022, με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος στο e-mail της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας: mail@dide.lef.sch.gr.