Πίνακες αιτήσεων μετάθεσης / οριστικής τοποθέτησης / βελτίωσης σχολικού έτους 2022-2023

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Λευκάδας ανακοινώνει πίνακες με στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα) και μονάδες μετάθεσης (ανά κριτήριο και συνολικά) για τους  εκπαιδευτικούς που έχουν αιτηθεί μετάθεση ή οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης για το σχολικό έτος 2022-2023, ως ακολούθως:

Επισημαίνουμε πως η υπ.αριθμ.126437/Ε2/14.10.2022 (ΑΔΑ: ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ) εγκύκλιος μεταθέσεων σχολικού έτους 2022-23 για τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προβλέπει διαδικασία υποβολής ενστάσεων από τη Δευτέρα 21.11.2022 έως και την Παρασκευή 25.11.2022, με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος στο e-mail της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας: mail@dide.lef.sch.gr, προκειμένου το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας να εξετάσει τα υποβληθέντα αιτήματα και να προχωρήσει σε διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων σε ενδεχόμενη δικαίωση.