Νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Ιονίων Νήσων

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, καλεί τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν οργανικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, οι οποίοι επιθυμούν να οριστούν μέλη του οικείου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος , καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτει η διοικητική και διδακτική τους εμπειρία, η επιστημονική και παιδαγωγική τους κατάρτιση.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ( Υπόδειγμα 1) θα απευθύνονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων μέσω των αρμοδίων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης από την Δευτέρα 31.10.2022 έως την Τετάρτη 02.11.2022. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν οργανικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και έχουν εικοσαετή ή δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατό να ορισθούν μέλη των συμβουλίων εκπαιδευτικοί που προτίθενται να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με το με αριθμ. Φ.350/98/122749/Ε3/06-10-22 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Δείτε τη νέα πρόσκληση της ΠΔΕ Ιονίων Νήσων

Το υπόδειγμα 1 – έντυπο – αίτηση εκπαιδευτικού

Το υπόδειγμα 2 – βεβαίωση εκπαιδευτικού

Το υπόδειγμα 3 – συγκεντρωτικός πίνακας (για τις ΔΔΕ)