Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

Κατόπιν της δημοσίευσης της υπό στοιχεία Φ.350/101/125719/E3/13-10-2022 (Β’ 5306) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.350/97/122008/E3/5-10-2022 (Β’ 5181) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός τρόπου διεξαγωγής της ψηφοφορίας και επανακαθορισμός των ημερομηνιών διεξαγωγής των διάφορων σταδίων της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) έτους 2022» σας ενημερώνουμε ότι τροποποιείται η υπό στοιχεία Φ.350/99/124100/Ε3/10-10-2022 (ανακοινοποίηση στο ορθό 11-10-2022) (ΑΔΑ:6ΘΦ546ΜΤΛΗ-Ξ21) στο σημείο της παρ. 6 η οποία αναδιατυπώνεται ως εξής:

Οι υποψηφιότητες εκ μέρους συνδυασμών υποψηφίων, ή μεμονωμένων υποψηφίων, πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022.

Οι αποδέκτες των υποψηφιοτήτων θα ανακηρύξουν τους υποψηφίους μέχρι τις 21-10-2022.

Δείτε την απόφαση του ΥΠΑΙΘ

Δείτε το έγγραφο της ΠΔΕ Ιονίων Νήσων

Αναλυτικές πληροφορίες για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, δείτε τον σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας