Εγκύκλιος με τις διαδικασίες πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) για το 2022-2023

Ενημέρωση σχετικά με την με αρ.πρωτ.126215/ΓΔ/13-10-2022 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.θ. σχετικά με την «Πρόσληψη αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση κενών θέσεων σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2022-2023 και έναρξη του προγράμματος.

Χρονοδιάγραμμα και ενέργειες:

Οι Διευθύνσεις θα αναρτήσουν την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022, έως ώρα 12.00 στην ιστοσελίδα τους καθώς και σε εμφανές σημείο

α) τους πίνακες κατάταξης με τα ονόματα όλων των αιτούντων (επισημαίνονται τα ονόματα των επιλεγέντων) και

β) πίνακα όπου θα αποτυπώνεται η κατανομή κλάδων – ωρών ανά Σ.Κ.Α.Ε.

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι, αφού ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο για την σειρά κατάταξής τους από τον αναρτημένο πίνακα οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Δ.Δ.Ε. μόνο την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022, έως ώρα 11.00, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. (επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησης)

Στη συνέχεια ενημερώνονται οι μαθητές/τριες από τις οικείες σχολικές μονάδες για την έναρξη των μαθημάτων, τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022, και καταρτίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.

Δείτε την εγκύκλιο