Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας. Εγκύκλιος για τον Β’ κύκλο κινητικότητας έτους 2022

Στον εν λόγω κύκλο κινητικότητας δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά οι φορείς που προβλέπονται στην παρ. 9 του αρ. 6 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, ήτοι:

α) οι φορείς, των οποίων οι διαδικασίες μετάταξης του Α’ κύκλου κινητικότητας κατέστησαν ατελέσφορες λόγω μη υποβολής αιτήσεων από υποψηφίους ή λόγω μη καταλληλότητας των υποψηφίων για τις προκηρυσσόμενες θέσεις και

β) οι φορείς, των οποίων τα αιτήματα πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων του αρ. 51 του ν. 4622/2019 δεν ικανοποιήθηκαν.

Επισημαίνεται ότι οι θέσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων 2023 και εγκρίθηκαν παραμένουν δεσμευμένες, ενώ οι θέσεις που δεν εγκρίθηκαν έχουν αποδεσμευτεί.

Ενόψει των ανωτέρω, ο Β’ κύκλος κινητικότητας έτους 2022 εκκινεί για όλους τους φορείς με την υποβολή αιτημάτων στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή στις 10 Οκτωβρίου 2022 και ολοκληρώνεται:

α) η πρωτογενής καταχώριση από όλους τους φορείς (π.χ. Υπουργεία, Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανεξάρτητες Αρχές, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, Δικαστήρια κλπ.) που επιθυμούν να υποβάλουν αιτήματα για τις υπηρεσίες τους, έως και τις 20 Οκτωβρίου 2022 και

β) ο τελικός έλεγχος και η οριστική υποβολή των αιτημάτων τόσο για τους εποπτεύοντες όσο και για τους εποπτευόμενους φορείς, που πραγματοποιείται από τους εποπτεύοντες φορείς (πχ. Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις) έως και τις 31 Οκτωβρίου 2022.

Περισσότερα στη σχετική εγκύκλιο