Οδηγίες σχετικά με τα στάδια υλοποίησης δράσεων στο πλαίσιο της αξιολόγησης σχολικών μονάδων για το 2022-2023

Ο Σύλλογος Διδασκόντων σε ειδική συνεδρίαση, αφού λάβει υπόψη του την Ετήσια Έκθεση αξιολόγησης του σχολείου για το 2021-2022, την ανατροφοδότηση του ΣΕΕ παιδαγωγικής ευθύνης, όπως αποτυπώνεται στην Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης και τις προτεραιότητες που θέτει:

 • επιλέγει τις δράσεις βελτίωσης που θα υλοποιηθούν την τρέχουσα σχολική χρονιά
 • συγκροτεί Ομάδες Δράσης (2-5 εκπαιδευτικών) και ορίζει έναν Συντονιστή για κάθε δράση

Με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου και με τη χρήση κωδικών του σχολείου στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) καταχωρούνται ανά άξονα στην πλατφόρμα μέχρι 20/10:

 • οι τίτλοι των δράσεων
 • ο βασικός στόχος (μόνο) κάθε δράσης
 • ο Συντονιστής της κάθε Ομάδας Δράσης (επιλέγεται από λίστα με τα ονόματα των εκπαιδευτικών του σχολείου, όπως έχουν δηλωθεί αρμοδίως στο My school).

Επισημαίνονται τα ακόλουθα:

 • Κάθε εκπαιδευτικός συμμετέχει σε μία τουλάχιστον δράση.
 • Ο αριθμός των δράσεων που θα υλοποιήσει κάθε σχολική μονάδα εξαρτάται από τον αριθμό των εκπαιδευτικών που έχουν τοποθετηθεί σε αυτή, δεδομένου ότι η κάθε ομάδα αποτελείται από 2-5 εκπαιδευτικούς (Ν. 4692/2020).  Εάν, για παράδειγμα, σε μια σχολική μονάδα έχουν τοποθετηθεί 14 εκπαιδευτικοί ο ελάχιστος αριθμός δράσεων είναι τρεις (3).
 • Συνοπτική μορφή του Συλλογικού Προγραμματισμού (χωρίς ονόματα εκπαιδευτικών) αναρτάται στην ιστοσελίδα σχολείου.
 • Το πεδίο της φόρμας στο οποίο δηλώνονται οι Συντονιστές των Ομάδων Δράσης παραμένει ενεργό καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Σε περίπτωση αλλαγής, επιλέξτε Αλλαγή Συντονιστή.

Μια σχολική μονάδα μπορεί να συνεχίσει μια δράση που ξεκίνησε την προηγούμενη σχολική χρονιά εάν:

 • αλλάξει τη στοχοθεσία /προσθέσει νέους στόχους
 • επιδιώκει τη βελτίωση σύνθετων πτυχών του εκπαιδευτικού έργου (π.χ. σχέσεις μεταξύ μαθητών -> αντιμετώπιση ενδοσχολικής βίας)

συλλογικός προγραμματισμός

Οδηγίες – χρήσιμα για το 2022-2023:

Δείτε τις αναλυτικές οδηγίες στον οδηγό του ΙΕΠ για το 2022-2023

Για τεχνικές οδηγίες σχετικά με την πλατφόρμα του ΙΕΠ, δείτε εδώ

Για το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα, δείτε εδώ


Συνεχής ενημέρωση για την αξιολόγηση του έργου των σχολικών μονάδων, στον σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας