Πρόσκληση για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την 122718/Κ1/6-10-2022 πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του ν.4763/2020 (Α’ 254), της αριθμ. πρωτ. 94493/Κ1/28.07.2022 (Β’ 4145) υπουργικής απόφασης και τους όρους της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία για την πλήρωση με επιλογή είκοσι εννέα (29) θέσεων Διευθυντών δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου με θητεία τριών (3) ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στον ιστότοπο http://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από τις 11-10-2022, ημέρα Τρίτη και λήγει στις 21-10-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ.

Η αίτηση επέχει τη θέση:

α) δήλωσης αποδοχής απόσπασης

β) υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν.1599/1986 (Α’ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσας, πέραν των προβλεπόμενων πειθαρχικών και ποινικών κυρώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου θα κάνουν είσοδο και θα συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στον ιστότοπο (http://directors.it.minedu.gov.gr).

Εκτός από την ηλεκτρονική αίτηση θα αναρτήσουν στον ίδιο ιστότοπο μόνο τα δικαιολογητικά που μοριοδοτούνται καθώς και συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα (όχι παραπάνω από 500 λέξεις), στο οποίο θα περιγράψουν τυχόν πρόσθετα προσόντα και το οποίο θα ληφθεί υπόψη στο στάδιο της συνέντευξης του υποψηφίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, των δικαιολογητικών και του Βιογραφικού Σημειώματος θα λάβουν τον αριθμό πρωτοκόλλου στην εκτύπωση της αίτησής τους από τον ιστότοπο.

Αναλυτικές πληροφορίες στη σχετική πρόσκληση