Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού και της αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων για το 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4692/2020 (Α’ 111) και την με αρ. πρωτ. 108906/ΓΔ4/07-09-2021 Υ.Α. (Β’ 4189), το χρονοδιάγραμμα υποβολής του Συλλογικού Προγραμματισμού, των Σχεδίων Δράσης και της Ετήσιας Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ (https://sch-eval.iep.edu.gr/), για το σχολικό έτος 2022-2023, διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Αναλυτικές πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Δείτε επίσης, τον επικαιροποιημένο οδηγό του ΙΕΠ (Έκδοση Σεπτεμβρίου 2022)

Συνεχής ενημέρωση για την αξιολόγηση του έργου των σχολικών μονάδων, στον σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας