ΦΕΚ 4958/2022. Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία στα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των ΕΠΑΛ για το 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 4958/τ.Β’/21-09-2022) δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. Φ.ΜΝΑΕ/114694/Δ4/21-09-2022 κοινή απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Οργάνωση, λειτουργία και υλοποίηση για το σχολικό έτος 2022-2023 της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) στο πλαίσιο της Πράξης “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.”».

Το σχετικό έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Το ΦΕΚ με την Υ.Α.


Συνεχής ενημέρωση για θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας