Τροποποίηση συντελεστών Ε.Β.Ε. σε Στρατιωτικές Σχολές για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4585 τ.Β’ (30-8-2022) η απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/36604/Α5/31-3-2021 υπουργικής απόφασης «Kαθορισμός του συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού.» (Β’ 1261), για το ακαδ. έτος 2023-2024 και εφεξής.»

Συγκεκριμένα οι αλλαγές αφορούν στις παρακάτω στρατιωτικές σχολές:

Τροποποίηση συντελεστών Ε.Β.Ε. σε Στρατιωτικές Σχολές

Δείτε το ΦΕΚ