Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. Ιονίων Νήσων

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν σε Σχολικές Μονάδες των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων και επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές – κενούμενες θέσεις σε Κ.Ε.ΠΕ.Α. κατά το σχολικό έτος 2022-2023, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 (Κεφάλαιο ΙΑ’, «Επείγουσες Ρυθμίσεις για τη Λειτουργία της Εκπαίδευσης») του νόμου 4876/23-12-2021, ΦΕΚ 251/τ.Α’/23- 12-2021, με θέμα: «Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022», να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Προτεραιότητα θα δοθεί στους/στις εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στην περιοχή αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, θα εξεταστούν τυχόν αιτήσεις εκπαιδευτικών που υπηρετούν με απόσπαση, κατά το τρέχον διδακτικό έτος σε Σχολικές Μονάδες των Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε Ιονίων Νήσων.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά στις παρακάτω κενές – κενούμενες θέσεις:

  • Κ.Ε.ΠΕ.Α. Κέρκυρας: δύο (2) θέσεις Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας.
  • Κ.Ε.ΠΕ.Α. Λευκάδας: μία (1) θέση Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας. (η θέση δεν υπάρχει, υπήρξε ανακοινοποίηση)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας οχτώ (08) ημερολογιακών ημερών, από την Πέμπτη 01 Σεπτεμβρίου 2022 έως την Πέμπτη 08 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 23:59.

Αναλυτικές πληροφορίες στο σχετικό (ανακοινοποιημένο) έγγραφο της ΠΔΕ Ιονίων Νήσων

Συνημμένα:

Αίτηση εκπαιδευτικού

Υπεύθυνη Δήλωση