Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020

Εγκύκλιος – πρόσκληση για αποσπάσεις μελών ΕΕΠ ΕΒΠ σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Παρασκευή 26 έως και την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022.

Αναλυτικές οδηγίες στο σχετικό έγγραφο.